Voľne rastúci zákrpok

Voľne rastúci zákrpok je najrozšírenejší spôsob tvarovania jabloní a hrušiek v záhradkách.

Postup pri zapestovaní:

Základom uvedeného tvaru je zapestovanie štyroch kostrových konárov a stredníka. Druhé poschodie sa nezapestuje. Výška kmeňa je 0,6 m . Maximálna výška stromov je 2,5 m (jablone) alebo 3,0 m (hrušky). Vzdialenosť stromčekov v radoch je 2 – 3 m a vzdialenosť medzi radmi 3,5 – 5,0 m, pričom na väčšie vzdialenosti vysádzame hrušky, na menšie vzdialenosti jablone na slabšie rastúcich podpníkoch (napr. M 9). Pri pestovaní zákrpkov používame stromčeky naštepené na stredne až slabšie rastúcich podpníkoch v závislosti od pôdnoklimatických podmienok a intenzity rastu naštepenej odrody. Pri hruškách ako podpník volíme dulu.

V prvom roku po výsadbe vyberieme 4 rovnomerne rozmiestnené bočné výhonky a v jarnom období ich silno skrátime o tretinu až polovicu ich dĺžky do jednej roviny. Stredník po skrátení musí prevyšovať túto rovinu asi o 0, 2 m. V ďalších rokoch predlžujúce výhonky skracujeme podľa intenzity rastu o tretinu až polovicu a podriaďujeme im ostatné dcérske konáre. V odstupoch 0,4 m zakladáme polokostrové konáre nesúce rodivý obrast. V priebehu výchovného rezu je nevyhnutné jarným alebo letným rezom odstraňovať výhony a konáre zahusťujúce korunu. Výchovný rez trvá 4 – 5 rokov, výsledkom je pevná a vzdušná koruna. Silný skracovací rez konárov po tomto období oddiaľuje rodivosť, znižuje úrodu a podnecuje silný rast.

Štvrťkmeň

Postup pri zapestovaní: základom uvedeného tvaru je zapestovanie poschodovitej koruny.

Výška kmeňa je 0,8 – 0,9 m . Maximálna výška stromov je 3,5 m. Vzdialenosť stromčekov v radoch je 3,5 – 4,0 m a vzdialenosť medzi radmi 5 – 6 m, pričom väčšie vzdialenosti používame pri výsadbe hrušiek, menšie vzdialenosti pri výsadbe jabloní. Pri tomto tvare sa používajú stredne silno až silno rastúce podpníky (pri jabloniach MM – 106, príp. A 2 v horších podmienkach, pri huškách ako podpník uprednostníme hrušku planú)

Pri štvrťkmeni sú zásady pri dopestovaní koruny sú rovnaké ako pri zapestovaní voľne rastúceho zákrpku s tým rozdielom, že po zapestovaní dostatočne silného prvého poschodia (asi po 3 rokoch) zapestujeme vo vzdialenosti 0,6 – 0,8 m druhé poschodie zložené z 3 – 4 konárov. Vzhľadom na lepšie presvetlenie koruny je však výhodnejšie vytvarovať korunu bez poschodí alebo iba slabo poschodovitú . Pri tomto spôsobe zapestujeme 5 – 8 kostrových konárov , ktoré sú na kmeni zapestované v odstupoch 0,1 – 0,3 m.

Štíhle vreteno jabloní a hrušiek

Štíhle vreteno patrí medzi najúrodnejšie a najvhodnejšie pestovateľské tvary pre husté pásové výsadby. Túto úlohu spĺňa pri obmedzenom reze a ak sú vhodné odrody (dostatočne rozkonárujúce a rodiace na krátkom dreve, prípadne aj na jednoročnom dreve – napr. Golden Delicious, Jonagold, Šampion, Idared, Fuji, Braeburn, Gala, rezistentné odrody – Júlia, Prima, Rosana, Topaz, Vanda, Rubinola, Florina, Melodie, ...) pestované na slaborastúcich podpníkoch (najpoužívanejší je M – 9, príp. vo vyšších polohách v kombinácii so slabšie rastúcimi odrodami aj MM – 106 ). Odrody hrušiek musia byť naštepené na slabo rastúcich podpníkoch, napr. na dule BA – 29 alebo dule MA.

Základom štíhleho vretena je stredník s výškou 2 – 2,5 m, na ktorom sú v genetickej špirále (10 – 15 cm nad sebou) takmer vo vodorovnej polohe rovnomerne bez poschodí zapestované rodivé konáre. Nesmú sa vytvoriť silné kostrové konáre. Zakladá sa z jednoročných alebo dvojročných stromčekov, spon 4 x 0,8 –1,5 m (alebo rôzne viacriadkové schémy výsadby, oporou je vlastný kolík pri každom stromčeku alebo drôtenka s výškou drôtov 0,6 ; 1,2 a 1,8 m).

Rez a tvarovanie v prvom roku po výsadbe

Optimálny termín rezu po jesennej alebo jarnej výsadbe je jar (február – apríl). Pri výsadbe hrotiakov sa výhonok stromčeka skráti vo výške 0,85 – 0,95 m. Pri rozvetvenom výpestku sa výška stredného výhonku skráti na 0,9 – 1,2 m tak, aby miesto rezu bolo aspoň 0,4 m nad najvyšším bočným výhonkom. Bočný obrast do výšky 0,5 m od zeme sa odstráni na konárový krúžok, ostatné bočné výhonky rozložené po obvode korunky sa ohnú do vodorovnej polohy pričom ich neskracujeme. Nevyhovujúce (vzpriamené, konkurenčné) sa odrežú na konárový krúžok.

Rez a tvarovanie v druhom a ďalších rokoch po výsadbe

Optimálny termín výchovného rezu je na jar (marec, apríl) alebo neskôr II. dekáda augusta až I. dekáda septembra. V druhom a ďalších rokoch až po dosiahnutie konečnej výšky, ak je to potrebné vzhľadom na intenzitu rastu, skracujeme stredník pri jarnom reze asi 0,5 m nad najvyšším bočným výhonkom. Bočné výhonky sa skracujú iba v tom prípade, že sú málo rozvetvené. Ideálne je ich koncom jari vyväzovaťdo takmer vodorovnej polohy (nevytvárať oblúky!). Letným rezom odstraňujeme kolmo rastúce a konkurenčné výhonky. V štvrtom roku dosiahneme konečnú výšku 2 – 2,5 m a vtedy výchovný rez skončíme. V ďalších rokoch udržiavacím rezom udržiavame pyramidálny tvar koruny, zabezpečujeme dostatok svetla k všetkým partiám koruny. Bočné konáriky po dosiahnutí veku 3 – 5 rokov nahradzujeme novými, ktoré vyrastajú z ich bázy rezom na prevod a stredník zosadzujeme na nižšie postavený bočný výhon alebo ho ohýname do vodorovnej polohy.

Vysoké štíhle vreteno (Solax)

Solax je podobný ako tvar štíhle vreteno. Základným rozdielom oproti štíhlemu vretenu je celková výška stromu, ktorá dosahuje v závislosti od podpníka a intenzity rastu naštepenej odrody 250 – 350 cm, pri stredne silno rastúcich podpníkoch do 400 cm. Ďalší rozdiel je, že jednoročné prírastky, ktoré zapestujeme v genetickej špirále vo vzdialenosti 15 – 20 cm od seba, nechávame bez rezu a nevyväzujeme ich k drôtenke, takže sa pod ťarchou plodov ohýnajú k zemi, čím sa oslabí rast a posilnia procesy rodivosti. Výsledkom je dáždnikovitý vzhľad konárov. Rozdiel je aj vo výške kmienka, ktorý je vysoký 90 – 110 cm (aby sa ohnuté konáre nedotýkali pôdy) a taktiež je pri systéme solax nevyhnutná drôtenka. Odporúčajú sa štyri drôty vo výške 60 – 120 – 180 a 240 cm. Stredník je potrebné zafixovať k drôtenke každých 0,4 m. Keďže sa jedná o väčší tvar ako štíhle vreteno volíme aj väčší spon. Vzdialenosť medzi riadkami sa odporúča 4,5 – 5,0 m a vzdialenosť stromov v radoch 2,5 – 3,0 m. V rámci tvarovania a rezu uprednostňujeme letné ošetrovanie obrastu pred zimným, lebo letným rezom oslabíme rast a podporíme diferenciáciu kvetných pukov. Zimným rezom, naopak, podporujeme rast. Rodivé jednoročné a dvojročné konáriky ponechávame bez zásahov, nie je potrebné ani vyväzovanie. Ak vyrastajú na ohnutých výhonkoch vzpriamené vlky, odstránime ich celé. Po zapestovaní požadovanej výšky venujeme pozornosť najmä tomu, aby stromček nebol príliš prehustený, výhonky však neskracujeme. Keď je stromček prehustený zvolíme prerezávku, t.j. odstraňovanie celých konkurenčných a zahusťujúcich výhonkov. Skracovaním ročných výhonkov by sme podnietili rast na úkor rodivosti. Keby sme ich iba skracovali, zbytočne by sme vyprovokovali rast dreva na úkor rodivosti. Vyrodené konáre odstraňujeme rezom na prevod, t.j. na mladší konár vyrastajúci z bázy odstraňovaného konára.