Podpníky pre ovocné dreviny

Vlastnosti kvalitných odrôd sa pri rozmnožovaní semenami neprenášajú v plnom rozsahu, pri semenáčoch dochádza najmä k zhoršeniu kvality plodov, preto je v súčasnosti najpoužívanejším spôsobom množenia ovocných stromov štepenie a to buď očkovanie alebo vrúbľovanie, pri ktorých sa očko alebo vrúbeľ ušľachtilej odrody prenáša na podpník s ktorým zrastie.

Podpník je teda zakorenená časť, prípadne aj kmeň (pri štepení v korunke) ovocného stromčeka. Podpník spolu s naštepenou odrodou rozhodujú až 50 percentami o úrodnosti stromu, upevňuje svojimi koreňmi strom v pôde, umožňuje príjem vody a živín z pôdy, ukladajú sa v ňom zásobné látky vytvorené fotosyntézou. Významne ovplyvňuje aj rast navrúbľovanej alebo naočkovanej odrody, začiatok rodivosti, celkovú úrodnosť a výkonnosť stromu. Ovplyvňuje tiež odolnosť proti nízkym teplotám, kvalitu i množstvo ovocia a iné. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité venovať pozornosť nielen výberu vhodnej odrody, ale taktiež aj výberu podpníkov.

Nami produkované výpestky štepíme na tieto podpníky:

1. Podpníky pre jablone:

M-9 – vegetatívne množený slabo rastúci podpník zoslabujúci rast naštepených odrôd o 40 – 50 % v porovnaní s plánkou. Je základným podpníkom pre intenzívne výsadby vo väčšine štátov s moderným pestovaním jabloní. Podpník M-9 priaznivo ovplyvňuje a urýchľuje rodivosť (úrodu prinášajú už dvojročné stromčeky v škôlke), kladne pôsobí aj na veľkosť a vyfarbenie plodov i na ich neskoršie dozrievanie, zvyšuje taktiež obsah cukrov a vitamínu C v plodoch. Vyžaduje však teplejšie polohy, výživné pôdy a komplexnú agrotechniku (oporu, čierny úhor – okopávanie, prihnojovanie, v suchších polohách závlahu). Podpník M-9 je vhodný pre všetky stredne a bujne rastúce odrody. Je vhodný pre intenzívne stenové tvary a štíhle vreteno. Odporúčaný spon výsadby pri stromčekoch naštepených na podpníkoch M-9 je 3 – 4 m x 1,0 - 1,5 m.

MM-106 - vegetatívne množený stredne rastúci podpník zoslabujúci rast naštepených odrôd o 20 – 25 % v porovnaní s plánkou. Je veľmi rozšírený podpník, ktorý urýchľuje nástup do rodivosti a zvyšuje špecifickú rodivosť. Je odolný proti voške krvavej. Hodí sa pre odrody slabšie až stredne rastúce. Odporúča sa do menej priepustných pôd. Stromčeky nevyžadujú opornú konštrukciu. Podpník MM – 106 je vhodný pre stredne veľké stenové tvary, vretená a voľne rastúce zákrpky. Odporúčaný spon výsadby pri stromčekoch naštepených na podpníkoch MM - 106 je 5 x 3 m.

2. Podpníky pre hrušky:

Hrušková plánka– generatívne množený podpník. Kultúrne odrody hrušiek naštepené na hrušku planú rastú bujne, zdravo, dobre sa prispôsobujú prostrediu, majú vysokú odolnosť proti nízkym teplotám, dlhú životnosť, znášajú sucho i prechodné zaplavenie vodou, nevyžadujú čierny úhor (okopávku), celoživotnú oporu a doplnkovú závlahu. Ich nevýhodou je neskorší nástup do rodivosti.

Odrody hrušiek naštepené na hruške planej, v závislosti od ich intenzity rastu odrôd a pestovateľského tvaru, vysádzame na vzdialenosť v rade 3 – 4 m od seba.

Dula ( BA – 29 ) – vegetatívnemnožený podpník. Zoslabuje rast naštepených kultúrnych odrôd hrušiek a urýchľuje ich nástup do rodivosti. Priaznivo ovplyvňuje aj veľkosť a chuť plodov. Má plytko rozloženú koreňovú sústavu a preto jej viac vyhovujú úrodnejšie pôdy s dostatkom vlahy. Odrody hrušiek naštepené na dule, v závislosti od ich intenzity rastu odrôd a pestovateľského tvaru, vysádzame na vzdialenosť v rade 1,5 – 3 m od seba.

3. Podpníky pre slivky, ringloty, marhule:

Myrobalán MY –VS-1 - generatívne množený podpník. Bol vyselektovaný na Slovensku z Beckovskej náhornej planiny. Je vhodným podpníkom pre marhule a všetky slivkoviny pestované na stanovištiach so stredne ťažkou až ťažkou suchou aj vlhšou pôdou. Znáša aj pôdy s vyšším obsahom vápenca. Vyniká dobrým zdravotným stavom a nadpriemernou mrazuodolnosťou.Slivky a marhule naočkované na podpníku myrobalán MY –VS-1 vysádzame do sponu 5-6 m x 3-4 m.

4. Podpníky pre čerešne a višne:

Mahalebka - generatívne množený podpník. Ovplyvňuje slabší rast naočkovaných ušľachtilých odrôd čerešní a višní. Vyhovujú jej skôr ľahšie pôdy, znáša aj pôdy bohaté na vápnik. Odrody čerešní, v závislosti od ich intenzity rastu, vysádzame na vzdialenosť v rade 5 m, silne rastúce odrody višní na vzdialenosť 4 m, odrody višní s menšou mohutnosťou rastu na 2,5 – 3 m od seba

Čerešňa vtáčia - generatívne množený podpník. Ovplyvňuje silnejší rast navrúbľovaných ušľachtilých odrôd čerešní a višní. Je mrazuodolnejšia v porovnaní s plytko koreniacimi vegetatívnymi podpníkmi. Vrúbľovanie kultúrnych odrôd, najmä čerešní, býva efektívnejšie v porovnaní s očkovaním. Odrody čerešní, v závislosti od ich intenzity rastu, vysádzame na vzdialenosť v rade 5 - 6 m od seba.

5. Podpníky pre broskyne:

B-VA- 2 - generatívne množený podpník. Bol vyšľachtený vo Valticiach na Morave. Na základe praktických výsledkov sa potvrdilo, že sa jedná o najlepší podpník z radu podpníkov B-VA. Odrody broskýň (najmä odroda Redhaven) na ňom naočkované majú najnižšie odumieranie konárov, najlepší zdravotný stav kmeňov a celkove najnižší výpad stromov. Podpníky B-VA-2 sú vhodné najmä pre záhradné, priepustné pôdy s obsahom vápenca do 5%.Broskyne naočkované na podpníky B-VA- 2 vysádzame do sponu 4-5 m x 3-4 m

6. Podpníky pre orech kráľovský:

Orech kráľovský – semenáč – generatívne množený podpník. Kultúrne odrody orecha kráľovského sa štepia na podpníky získané zo semena zdravých stromov orecha kráľovského. Semeno musí mať dobrú klíčivosť a s naštepenou odrodou dobrú afinitu. Výhodou štepených orechov sú: kvalitné, veľké plody, polopapierová škrupina, dobrá lúpateľnosť, skorý nástup do rodivosti, t.j. 3 – 4 roky po výsadbe a menší vzrast asi o 25 – 30 % v porovnaní s orechom vypestovaným zo semena a nezaštepeným.

7. Podpníky pre liesku obyčajnú (veľkoplodú):

Lieska turecká generatívne množený podpník.má stromovitý vzrast. Semenáče liesky tureckej sú vhodné ako podpníky pre stromčekové tvary liesky veľkoplodej. Cenné je, že stromčeky liesky veľkoplodej, dopestované na podpníku liesky tureckej, netvoria koreňové výmladky.

8. Podpníky pre stromčekové tvary ríbezlí a egrešov

Meruzalka zlatá – vegetatívne množený podpník pre stromčekové tvary bobuľovín. Má niekoľko typov, ktoré sa líšia vzrastom, tvarom a zafarbením listov. V Listine povolených odrôd sú povolené 3 typy podpníkov: ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C. Výhodu stromčekových tvarov ríbezlí a egrešov je: ľahký zber, ľahšie ošetrovanie, šetrenie priestoru s možnosťou pestovania plodín pod stromčekmi (podplodín), väčšie plody a rovnomerné dozrievanie. Nevýhodou stromčekových tvarov v porovnaní s kríčkovou formou je najmä: rýchlejšie starnutie (životnosť je 10 – 12 rokov) a nutnosť zabezpečiť oporu.